Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Η ολοκλήρωση!!!


«Τα σήμαντρα των άστρων ηχούν»…
«Οι απαυγάζουσες ιδέες προ της πύλης των πεπρωμένων…»

«Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών…»
«Τις εστίν ούτος ο Βασιλεύς της δόξης».


«ο Θεός ο άναρχος και αΐδιος…»